Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Jméno a kontaktní údaje správce:

Satter Clean 2000, spol. s r. o.
IČ 26422361
Sídlo: Lukešova 229/15, 142 00
Zapsané u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C., vložka 81010

2. Adresa provozovny a korespondenční adresa:

Průmyslová 357, 252 42 Vestec
Tel.: 222 782 702
E-mail: info(zavináč)satter.cz
(dále jen "Satter Clean" nebo "správce")

3. Dodržení platných právních předpisů

Naše společnost Satter Clean postupuje při veškerých procesech zpracování osobních údajů (např. shromažďování, použití či zpřístupnění) podle platných právních předpisů.

4. Zachování mlčenlivosti

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako např. Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo, Vaše datum narození a další. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, klademe velký důraz na bezpečnost při jejich zpracování a zachováváme o nich mlčenlivost.

5. Jmenování pověřence

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme za podmínek uvedených níže.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Pro vyřízení objednávky

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Pro plnění smlouvy

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Pro reakci na kontaktní formulář

Správce zpracovává údaje, které jste mu poskytl/a v rámci přihlíšení k odběru obchodních sdělení, využití kontaktního formuláře, nebo formuláře "Zeptat se na cenu".

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- k reakci na Vaši poptávku přes kontaktní formulář,

- za účelem technické administrace internetových stránek při Vaši registraci,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Rozsah osobní údajů

Nikdy nevyžadujeme takové osobní údaje, které nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo služby.

IV. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

1. Návštěva internetových stránek společnosti Satter Clean obecně

Při návštěvě internetových stránek www.satter.cz a www.karcher-satter.cz poskytujete (jako technickou nutnost) prostřednictvím svého internetového prohlížeče údaje našemu internetovému serveru. Během prohlížení se zaznamenávají následující údaje:

- datum a čas požadavku
- jméno požadovaného souboru
- stránka, ze které byl soubor požadován
- status přístupu (soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.)
- použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém
- kompletní IP adresa počítače
- přenesené množství dat

Z důvodů technické bezpečnosti, obzvláště pak na obranu proti pokusům napadení našeho internetového serveru, jsou tyto údaje z naší strany krátkodobě ukládány. Zpětné vazba na jednotlivé osoby na základě těchto údajů pro nás není možná. Tyto informace se zpracovávají zejména na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Další osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, jestliže tyto dobrovolně poskytnete, třeba v rámci poptávky přes kontaktní formulář nebo registrace. Vámi poskytnuté osobní údaje použije společnost Satter Clean vždy podle konkrétní situace - k reakci na Vaši poptávku, k realizaci Vaší objednávky nebo za účelem technické administrace internetových stránek.

2. Internetový obchod (e-shop)

Navštívíte-li náš internetový obchod, zpracováváme pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Satter Clean, resp. k provedení opatření před uzavřením smlouvy podle článku 6 odstavec 1 písmeno b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) následující informace:

- Objednávka bez zřízení zákaznického účtu

V případě objednávky v rámci internetového obchodu jsou shromažďovány prostřednictvím povinných polí všechny údaje, které jsou potřeba k realizaci objednávky v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa (fakturační a případně odlišná adresa dodání), kontaktní telefonní číslo.

Vaše osobní údaje se zpracovávají za účelem realizace Vaší objednávky.

- Zákaznický účet / registrace

Prostřednictvím internetových stránek www.karcher-satter.cz je možné se u společnosti Satter Clean zaregistrovat a následně se do systému jednoduše přihlašovat přes Vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Společnost Satter Clean uchovává Vámi zadané údaje v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo pro účely zřízení zákaznického účtu, prostřednictvím kterého je Vaše následná objednávka přijata, zpracována a zrealizována.

Společnost Satter Clean si ponechá Vaše údaje pro další objednávky, dokud bude z Vaší strany registrace zachována. Přitom máte právo kdykoli své registrační údaje změnit, opravit a/nebo nechat společností Satter Clean vymazat.

- Uchovávání údajů objednávky

Získá-li společnost Satter Clean Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávky, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu realizace objednávky a dále v nezbytně nutném rozsahu po jejím dokončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany společnosti Satter Clean a/nebo z Vaší strany.

3. Kontaktní formuláře

Obracíte-li se na společnost Satter Clean prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.satter.cz nebo www.karcher-satter.cz, Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa se zpracovávají za účelem realizace Vaší poptávky (vč. předání Vaší poptávky na příslušné kontaktní osoby a jejího efektivního zpracování) z titulu splnění smluvní povinnosti.

Vaše údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře se pro jiné účely nepoužívají, obzvláště ne pro reklamu.

4. Newsletter

- Pokud jste naším zákazníkem

V případě, že jste naším zákazníkem, Vám můžeme z titulu oprávněného zájmu podle GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zasílat newslettery, které souvisejí s prodejem našich výrobků či služeb, přičemž musíte mít jasnou a zřetelnou možnost zasílání kdykoli odmítnout proklikem v jednom z doručených e-mailů úplně dole na odkaz „Chci se odhlásit ze seznamu zasílání“.

- Pokud ještě nejste naším zákazníkem

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Newsletter společnosti Satter Clean můžete odebírat prostřednictvím zadání Vaší e-mailové adresy bez nutnosti zadávání svého jména, to vše pokud se k tomu:
- zaregistrujete zadáním své e-mailové adresy v příslušném políčku a
- zasílání newsletteru výslovně odsouhlasíte kliknutím na tlačítko "Odeslat".

V. Předání a doba uchování osobních údajů

- Předávání

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech, nebo našim partnerům, jako jsou např. Zboží.cz nebo Heureka pro hodnocení nákupu.

- Předávání do třetích zemích

Vaše osobní údaje do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, nepředáváme.

- Doba uchování:

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

VI. Bezpečnostní opatření

1. Obecná technickoorganizační opatření:

Společnost Satter Clean provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahujících se k osobním údajům.

Všechny údaje uložené u společnosti Satter Clean jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Internetové stránky společnosti Satter Clean se nacházejí za softwarovým firewallem, aby se zabránilo přístupu z jiných sítí, které jsou připojeny k internetu. Kromě toho přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně údajů vyškoleni a nakládají s Vašimi údaji důvěrně. 2. Bezpečný přenos dat

Přenos Vašich osobních údajů v rámci procesu objednávky v internetovém obchodu probíhá kódovaně za použití speciální technologie.

3. Hesla

Vaše heslo pro přístup na naše internetové stránky neposkytujte nikdy třetím. Chcete-li opustit svůj zákaznický účet v internetovém obchodu, odhlaste se a zavřete svůj prohlížeč, aby se zabránilo získání neoprávněného přístupu nepovolaným osobám. Heslo svého zákaznického účtu můžete kdykoliv změnit.

VII. Cookies

Na našich internetových stránkách používáme „cookies“ pro tzv. Behavioural Targeting. Jedná se o textové soubory, prostřednictvím kterých se ukládají na Váš pevný disk údaje s uživatelskými informacemi (navštívené internetové stránky, počet návštěv, časy návštěv, čas strávený na jednotlivých stránkách atd.), tedy uživatelské profily.

Tyto uživatelské profily jsou anonymně a technickou (statistickou) metodou hodnocení vyhodnoceny, aby později při nahrávání internetové reklamy (např. bannerů) na jiných internetových stránkách umožnily výběr vztahující se k zájmům příslušného uživatele. V žádném případě se v cookies neukládají osobní údaje, jako je např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa.

Cookies můžete kdykoliv ze svého počítače odstranit. Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče také můžete ukládání cookies ze zásady zakázat. Možná pak ale nebude možné všechny internetové stránky společnosti Satter Clean kompletně a/nebo správně zobrazit.

VII. Vaše práva

1. Informace

Máte kdykoli právo na informaci o uložených údajích vztahujících se k Vaší osobě, jejich původu a příjemcích, jakož i účelu zpracování údajů. V tomto ohledu se prosím obraťte na info(zavináč)satter.cz.

2. Odvolání souhlasu (např. zasílání newsletteru)

Vámi udělený souhlas k užívání vašich osobních údajů správce, například pro zasílání newsletterů, můžete kdykoli odvolat. Chcete-li odvolat svůj souhlas k odebírání newsletterů, klikněte v jednom z doručených e-mailů úplně dole na odkaz „Chci se odhlásit ze seznamu zasílání“. Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

3. Úprava údajů

- Máte právo nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
- Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.
- Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

4 . Příslušný orgán dozoru

V případě stížností ohledně použití vašich osobních údajů se můžete také obrátit na příslušný dozorčí orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Plné znění GDPR (PDF 953 kB) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 >>

 

Aktuality