Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Satter Clean 2000, spol. s r.o. od 1.1.2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Satter Clean 2000, spol. s r. o., sídlem Lukešova 229/15, 142 00, IČ 26422361, sídlo provozovny a korespondenční adresa: Satter Clean 2000, spol. s r.o., Průmyslová 357, 252 42 Vestec, zapsané u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C., vložka 81010.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je dodáváno více způsoby dle Vašeho výběru. Způsob převzetí a zaplacení zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky.

Aktuálně využíváme služeb přepravní společnosti PPL

Expedujeme také na Slovensko. Ceník >>

Způsoby dopravy:

  • Přepravní služba PPL - rozvážka v běžné přepravní době do 17:00 h následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. O předpokládané době doručení budete předem informování pracovníkem dopravní společnosti.
  • PPL ParcelShop - doprava na vybranou pobočku v síti výdejních a podejních míst v České republice a na Slovensku.
  • Osobní odběr je možný na provozovně ve Vestci u Prahy (adresa prodejny: Průmyslová 357, 252 42 Vestec u Prahy, Praha - Západ) - při osobním odběru zboží na provozovnách prodávajícího může kupující zboží zaplatit v hotovosti.
  • Doprava na Slovensko - je možná pouze prostřednictvím přepravní společnosti PPL

Způsoby platby:

  • V hotovosti na prodejně ve Vestci u Prahy.
  • On-line platba - tento způsob umožňuje platit platební kartou (např. Visa, Mastercard) , nebo provést platbu přímo v internetovým bankovnictví (ČSOB, KB, Česká spořitelna, Fio Bank, mBank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a další)
  • Bankovním převodem na účet v bance (číslo účtu ČSOB: 168793366/0300 - neprovádějte platby bez variabilního symbolu!). Po potvrzení objednávky obdržíte e-mailem fakturu pro platbu předem včetně variabilního symbolu, na základe které provedete převod. Vždy uveďte variabilní symbol! Zboží odesíláme po připsání úhrady na účet.
  • Na dobírku prostřednictvím přepravní společností PPL (Možnost placení kartou přímo dopravci).

Doprava zboží ZDARMA v ramci ČR při nákupu v hodnotě 5.000,- vč. DPH!

Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 5 000,- Kč vč. DPH, účtujeme dopravu po ČR, balné a dobírku ve výši 130,- Kč včetně 21 % DPH.

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 5 000,- Kč vč. DPH, poplatek za dopravu po ČR, balné a dobírku neúčtujeme.

UPOZORNĚNÍ: při nákupu zboží mimo e-shop za individuálně dojednané ceny vyhrazujeme si právo účtovat dopravné. Cena dopravného bude dojednána též individuálně.


Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Satter Clean 2000, spol. s r.o., sídlem Lukešova 229/15, 142 00, IČ 26422361, sídlo provozovny a korespondenční adresa: Satter Clean 2000, spol. s r.o., Průmyslová 357, 252 42 Vestec, zapsané u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C., vložka 81010.

Satter Clean 2000, spol. s r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Fotografie a jiné vyobrazení produktů, použité na webových stránkách, nesou pouze informativní charakter a ve skutečnosti se můžou lišit od prodávaného produktu. Prodávající nenese zodpovědnost za změnu designu produktů KÄRCHER.


Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, jedna-li se o uskutečněnou objednávku, kdy cena zboží byla omylem uvedena chybně a jde o cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou hodnotě zboží.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží pro soukromé uživatele v době 24 měsíců od převzetí. U výrobky zakoupených na IČO pro živnostenské a podnikatelské použití záruční doba je 12 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba

Záruční doba na výrobky pro soukromé uživatele řady Home and Garden je stanovena na 24 měsíců.

Záruční doba pro výrobky pro živnostenské a podnikatelské nasazení řady Professional/Industrial a také pro všechny výrobky zakoupené na IČ (vystavení daňového dokladu) je stanovena na 12 měsíců.

Záruční doba na náhradní díly je stanovena na 6 měsíců.

Kompletní ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (PDF 522 kB)

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Prodávající se musí o rozhodnutí spotřebitele od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prokazatelně prodávajícímu odesláno v zákonné lhůtě.

Písemný vzor odstoupení od smlouvy: v případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů, prokazatelně kontaktuje prodávajícího a uvede: datum odstoupení od smlouvy, svůj požadavek např. „V rámci zákonné 14-ti denní lhůty odstupuji od kupní smlouvy dle obj.č. ............... (příp. číslo prodejního dokladu) a žádám o vrácení kupní ceny na účet číslo ..............." a na závěr připojí svůj podpis.

Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti.

Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je zaslání písemnou formou a) spolu s vraceným zbožím, pakliže odstoupení od smlouvy bude prokazatelně doručeno prodávajícímu v zákonné lhůtě na adresu provozovny, tj. Průmyslová 357, 252 42, Vestec nebo b) nezávisle na vraceném zboží v zákonné lhůtě poštou nebo jiným prokazatelným doručením na adresu provozovny, tj. Průmyslová 357, 252 42, Vestec nebo elektronickou poštou na e-mail adresu prodávajícího Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pokud bude reklamace zaslána na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit na částku odpovídající hodnotě zboží a zabalit náležitým způsobem, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

UPOZORNĚNÍ: fakturační adresa Lukešova 229/15, Praha 4 NESLOUŽÍ K ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE ANI ZBOŽÍ!!!

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákon stanoví 14-ti denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává tak spotřebiteli možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží použito, opotřebeno nebo poškozeno byť i jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „do týdne" nebo „víc než týden" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník tuto změnu neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou najdete v Reklamačním řádu

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Více o Ochraně osobních údajů >>

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení sporů

Vyobrazení zboží v eshopu

Produktové obrázky zboží jsou pouze informativního charakteru a můžou se od skutečného vzhledu stroje či příslušenství lišit.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Nákupem nebo registrací zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

 

Aktuality